miércoles, 22 de febrero de 2012

George Hadjiev - "Fundamentos de la anarquía",


George Hadjiev - "Fundamentos de la anarquía"
Búlgaro

Георги Хаджиев, Основи на безвластието Este libro fue publicado por primera vez en 1958 en París, donde el autor tiene un inmigrante perseguido por el régimen totalitario bolchevique en Bulgaria.

El libro contiene artículos publicados en el órgano de la Unión de Bulgaria en el extranjero bezvlastnitsi (SBBCH) "nuestro tiempo" en el período 1955-1958, y una idea para una nueva estructura social.

Tenemos un claro entendimiento de que estos artículos fueron escritos durante ese período lejano del siglo pasado, entonces usted puede haber sido importante, pero algunas cosas han cambiado para las personas de 50 años y tendrá que cambiar sus puntos de vista y algunas de las nuevas estructuras sociedad libre. Sin embargo, es bueno saber que la tesis de un hombre - como él y sus seguidores han pensado y pensado entonces. Estos puntos de vista sin duda será útil para aquellos lectores que aún tienen que aprender la teoría y la historia del anarquismo.

El libro está disponible para su lectura gratuita:
--------------------------

Георги Хаджиев – „Основи на безвластието“

Българска
Георги Хаджиев, Основи на безвластието Тази книга е издадена за пръв път през 1958 г. в Париж, когато авторът вече е емигрант, преследван от тоталитарния болшевишки режим в България.
Книгата съдържа статии, публикувани в органа на Съюза на българските безвластници в чужбина (СББЧ) „Наш път” в периода 1955-1958 г., и дава представа за едно ново обществено устройство.
Ние имаме ясното съзнание, че тези статии, писани през онзи далечен период на миналия век, тогава може да са били приложими, но някои неща са се променили за тези 50 години и това ще наложи да променим и възгледите си за някои от структурите на новото свободно общество. Все пак е добре да се запознаем с тезата на един човек – така, както той и неговите съмишленици са виждали нещата и мислели тогава. Тези виждания сигурно ще бъдат полезни и на онези от читателите, които тепърва се запознават с теорията и историята на на анархизма.
Книгата е достъпна за свободно четене:

 http://lib.a-bg.net/2009/05/georgi-hadjiev-osnovi-na-bezvlastieto.htm
IFA , FAI 
 Федерация на анархистите в България - Federation of Anarchists in Bulgaria (ФАБ / FAB), България/Bulgaria

No hay comentarios:

Publicar un comentario